Od stycznia wyższe sankcje i ostrzejsze przepisy o VAT. Bat na podatkowych oszustów

  • Dom
  • Prawo
  • Od stycznia wyższe sankcje i ostrzejsze przepisy o VAT. Bat na podatkowych oszustów
1 stycznia wchodzi w żywot «duża» nowelizacja ustawy o VAT  Prawo

Ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru podatku VAT poprzez m. in. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej i ograniczenie rozliczeń kwartalnych - taki ma być efekt "dużej" noweli ustawy o VAT, jaka wchodzi w życie 1-wszą stycznia. Zakłada też koszty utrzymania do końca 2018 r. stawek VAT: 8 i 23 proc.

Ustawa ma na celu ograniczenie oszustw i nadużyć w podatku od towarów i usług, w szczególności wyłudzeń podatku oraz unikania opodatkowania, poprzez uszczelnienie już prawdziwych instrumentów ich zwalczania a także wprowadzenie szeregu rozwiązań służących poprawie ściągalności podatku VAT.

Nowela, według propozycje przedstawicieli rządu, ma obniżyć lukę podatkową o dwóch punkty procentowe, czyli na temat 3, 4 mld złotych.

Odwrócony VAT

Przewiduje m. in. rozszerzenie używania tzw. mechanizmu odwróconego obciążania (gdy nabywca, a nie zaakceptować dostawca rozlicza VAT) w transakcje, których przedmiotem będą m. in. określone usługi budowlane. Powodem do wykorzystania tego mechanizmu będą nieprawidłowości zaobserwowane w branży usług budowlanych, w tym również wraz z wykorzystaniem faktur nieodzwierciadlających rzeczywistych transakcji.

Od stycznia o jedno ministerstwo w mniejszym stopniu. Jego zadania przejmie rada

Odwrócony VAT obejmie także procesory, gdy łączna katalogów wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy dwadzieścia tys. zł – bez kwoty podatku, oraz pewne towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny. Chodzi o metale nieobrobione plastycznie lub po postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty wraz z nich.

W ustawie zaproponowano przywrócenie sankcji administracyjnej za nierzetelne rozliczanie datku VAT. Oznacza to, że kiedy ktoś w deklaracji zaniży zobowiązanie lub zawyży sumę zwrotu lub nadwyżki datku naliczonego, będzie obciążony sankcją administracyjną rzędu 30 proc. tego zawyżenia lub zaniżenia.

Przewidziano także podwyższoną sankcję podatkową w poziomie 100 proc. względem podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur.

Kwartalne rozliczenia

Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, obok których wartość sprzedaży odrzucić przekroczyła 1, 2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

Zmienione zostaną zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni.

Ustawa wprowadza także obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT. Od 1 stycznia 2017 r. zostanie on wprowadzony dla podatników: zobowiązanych do zarejestrowania się jak podatnicy VAT UE; przebywających dostawcami lub nabywcami przedmiotów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia; obowiązanych, w podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku z wykorzystaniem środków łączności elektronicznej.

Masz firmę i płacisz gotówką? Mniemaj, bo od stycznia zmienia się limit transakcji

Natomiast od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony na rzecz pozostałych podatników VAT.

Ustawa przewiduje także obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, wyłącznie za okresy miesięczne. Zmienione mają zostać przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej jak i również tzw. odpowiedzialności solidarnej, kiedy nabywca odpowiada solidarnie wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe.

Solidarna odpowiedzialność

Wprowadzono dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, by nabywca np. paliw był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej. W projekcie są też dodatkowe wymagania, które mają obowiązek być spełnione, aby sprzedający mógł złożyć kaucję gwarancyjną i być wpisany w celu wykazu podmiotów, które złożyły taką kaucję. W efekcie kaucję gwarancyjną będą mogli złożyć, a następnie zostać w wykazie, tylko wam sprzedawcy, którzy zapewniają wywiązywanie się z obowiązku regulowania swoich zobowiązań podatkowych.

Ponadto solidarna odpowiedzialność podatników będzie stosowana, jeżeli obiektem transakcji będzie folia rodzaju stretch (służąca m. in. do owijania palet), a także dyski HDD (twarde) i dyski SSD.

Ustawa wprowadza także zobowiązanie solidarną pełnomocnika wraz spośród zarejestrowanym przez niego podatnikiem. Dotyczyłaby ona zaległości podatkowych powstałych w wyniku działalności wykonanych podczas sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT. Odpowiedzialność ta nie przekraczałaby 500 tys. zł. Wedle Ministerstwa Finansów rozwiązanie wówczas ograniczy rejestrowanie tzw. słupów przez pełnomocników.

Wykreślenie podatnika

W ustawie wskazano przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.

Co da zarobek, ile wart będzie złocisty, czy grozi nam nowy kryzys? 12 prognoz na 2017 rok kalendarzowy

- Odmowę rejestracji założono przy przypadku, gdy weryfikacja wykaże, że podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dane są nieprawdziwe, dany podmiot nie funkcjonuje lub - mimo podjętych prób - nie można skontaktować się z nim bądź z jego pełnomocnikiem lub nie stawiają się oni na wezwania naczelnika urzędu skarbowego - mówił w trakcie prac w Sejmie wiceminister finansów Leszek Skiba.

Z kolei wykreślenie podatnika zarejestrowanego ma nastąpić np. w sytuacji: zawieszania aktywności gospodarczej (na co najmniej sześć kolejnych miesięcy); niezłożenia deklaracji VAT (za sześć kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały); wystawienia faktur lub faktur korygujących, dokumentujących transakcje, gdzie nie doszło. Rozwiązania te powinny pomóc w walce z tak zwane. karuzelami podatkowymi.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części regulacji, które wejdą w życie w lipcu 2017 r. oraz w styczniu 2018 r.

Szukaj

Kategoria

Popularny